Předměty

V Honors Academia jsou vyučovány předměty v pěti kategoriích, které se liší rozsahem, délkou (1 – 10 dní) a formou. Všechny předměty najdete ve Studijním plánu včetně kreditů a semestru, ve kterém se daný předmět vyučuje.

Co můžete od předmětů čekat, a kdo vás jimi provede? Rozbalte si předmět, který vás zaujal a čtěte dál.

Lektor: Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.

 • Intenzivní třídenní kurz zaměřený na rozvoj dovedností a znalostí úspěšného mezinárodního manažera
 • Přibližuje problémy a výzvy, před kterými stojí manažeři vyslaní do zahraničí nebo společnosti, které vstupují na nový trh
 • Příprava několika rozsáhlých case study a následné diskuze
 • Týmová práce na závěrečném projektu na zadané téma

Lektor: Mgr. Marek Novinský

 • Cyklus deseti interaktivních přednášek/workshopů přibližuje vybrané hlavní drivery ovlivňující vývoj dnešního pojetí marketingu
 • Účastníci proniknou nejen do aktuálních trendů ovlivňujících tento obor, ale odhalí i některé zavedené mýty, překážky a limity, kterým marketéři musí v tomto prostředí čelit
 • Kurz formuje pohled účastníků na marketing v kontextu současného byznysu
 • Hlavním záměrem je zejména rozvinout vidění souvislostí, hloubku a komplexitu myšlení účastníků
 • Lektory jednotlivých přednášek/workshopů jsou manažeři, podnikatelé a akademici představující špičku v dané konkrétní oblasti

Lektoři: Mgr. Martin Kopecký, Ph.D., Mgr. Tomáš Jurčík

 • Systém řízení lidských zdrojů
  • Značka zaměstnavatele (komponenty)
  • Získávání, nábor a adaptace zaměstnanců
  • Řízení a rozvoj intelektuálního kapitálu
  • Principy motivace, řízení výkonu
 • Aktuální trendy v řízení lidských zdrojů
 • Strategie odměňování (komponenty a principy)
 • Interní spravedlnost
 • Externí konkurenceschopnost
 • Role a odpovědnost
 • Individuální motivace a řízení základní mzdy
 • Motivační složky, mimořádná odměna, benefity a komunikace

Lektoři: PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D., Tomáš Kala

 • Rozvoj dovedností, které představují základ pro realizaci vůdčí role manažera, tj. přesvědčování, ovlivňování a inspirování druhých ve směru k dosahování žádoucích cílů
 • Trénink dovedností jako je vyjednávání, řešení konfliktních situací a vedení týmu/skupiny při řešení problému nebo realizaci úkolu
 • Prohloubení znalosti sebe sama a ovlivnění vnímané vlastní účinnosti svého jednání v interakci s druhými
 • Během předmětu je zpracován týmový projekt ve vybrané společnosti, předmět je zakončen tréninkovým výjezdem celé skupiny

Lektor: Ladislav Špaček

 • Seminář spočívá v interaktivní přednášce a v řešení konkrétních případů společenského chování na nejrůznějších úrovních
 • Poznáte důležitou roli základních pravidel společenského chování, jejich kořeny a smysl a naučíte se je správně používat: zda usednout vlevo nebo vpravo, zda vstoupit do dveří první nebo druhý, jak jíst neznámé jídlo v dobré restauraci, zda se shýbnout pro spadlou lžíci či střepy talířku, zda si vzít motýlek, nebo kravatu atd.
 • Projdeme si typy společenských událostí a jejich charakteristiku, téma přijetí a odmítnutí pozvání, společenská pravidla pro oblečení, představování, zdravení, vítání hostů, podání ruky, oslovování, tituly, hodnosti, vizitky, dary, květiny, předávání cen, přípitky a proslovy, pravidla společenské konverzace a stolování

Lektor: Ing. et Ing. Lukáš Krupka, DiS., MIM

 • Předmět je zaměřen na kultivaci komunikačních a prezentačních dovedností a konkrétní způsoby jejich využití v manažerské praxi
 • Obsahem je rozvíjení dovedností v oblasti komunikace a praktický nácvik prezentačních dovedností s přednostním zaměřením na komunikační dovednosti nezbytné pro výkon manažerské pozice v našem i mezinárodním kontextu, tedy v českém i anglickém jazyce
 • Součástí kurzu jsou individuální i týmová cvičení, modelové situace, videotrénink a zpětná vazba

Lektor: Mgr. Tereza Králová, Ph.D.

 • Možnost projít si standardní osobnostní charakteristikou včetně konzultace výsledků.
 • Praktické přednášky expertů v oblasti osobního a profesního rozvoje
 • Workshop na téma koučing, zkušenost s peer koučingem a sezení s profesionálním koučem
 • Prostor a oporu pro práci na vašich osobních cílech v krátkodobém horizontu s návazností na dlouhodobé cíle
 • Práce s plánem osobního a kariérního růstu, příprava plánu studia v programu Honors Academia

Lektor: Mgr. Martin Konečný

 • Cílem kurzu je připravit studenty na situace, ve kterých je třeba vyjednávat – důraz je přitom kladen na co nejrychlejší získání dovedností, které umožní u vyjednávacího stolu dosáhnout optimálního výsledku
 • Kurz je založen na tzv. principiálním stylu vyjednávání vyvinutém při Harvardské universitě a na principech pozičního vyjednávání
 • V druhé části kurzu je pozornost zaměřena též na vytváření optimálních podmínek pro vyjednávání a na zvládání problematických situací
 • Nejvíce času je v rámci každé lekce věnováno praktickým cvičením a simulacím pro získání potřebných dovedností, která jsou vždy zakončeny debriefingem

 

Lektor: PhDr. David A. Procházka, MSc, MBA.

 • Intenzívní dvoudenní kurz
 • Praktická aplikace znalostí z více oblastí studia
 • Prohloubení manažerských dovedností a schopnost aplikovat vhodné nástroje adekvátní pro danou situaci
 • Dva dny týmové práce

Lektor: Ing. David Říha, MBA, Ph.D. a externisté – TOP manažeři z partnerských firem FPH

 • Prakticky orientovaný předmět s cílem zprostředkovat studentům osobní setkání s excelentními osobnostmi a vedoucími manažery z oblastí marketingu a salesu národních a mezinárodních společností
 • Na základě příběhů, úspěchů a neúspěchů externistů inspirovat studenty v jejich stávající i budoucí (nejen) pracovní kariéře
 • Předmět je rozdělen do 3 dnů
 • Setkání se uskuteční v sídlech partnerských společností a na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • Očekává se aktivita na seminářích a vypracování závěrečné prezentace a její obhajoba